Škola a konflikt. Čo s tým?

Škola – miesto, ktoré nám dáva vzdelanie, výchovu, skúsenosti, kamarátov, zážitky, nezabudnuteľné spomienky… Počas školy sa učíme rozmýšľať, logicky myslieť, začleňujeme sa do kolektívu. Učíme sa rešpektovať druhých a v neposlednom rade sa učíme zodpovednosti a režimu.

Na vyučovaní nám pani učiteľky vlievajú vedomosti, snažia sa, aby žiaci vedeli čo najviac. V školskom klube detí sa zas pani vychovávateľky snažia o čo najlepšiu výchovu a spôsoby správania.

Škola nám v podstate dáva mnoho. Učí nás ráno vstať z postele, pripraviť sa na režim, dodržiavať istý stereotyp. Okrem toho nám dáva nové možnosti, prináša nám do života nových ľudí, skúseností a situácie. Dieťa, adolescent či dospelý človek v škole zažije mnoho rôznorodých situácii. Úsmevných, náučných, ale aj tie menej príťažlivé, ba niekedy aj závažné.

Škola je priestor, kde vznikajú rôzne interakcie. Stretávajú sa v nej rôzne skupiny ľudí, ktorých prepojenie je veľmi úzke. Z toho dôvodu nastanú občas rôzne konfliktné situácie medzi jednotlivými cieľovými skupinami.

Konflikty medzi žiakmi

K najčastejším konfliktom medzi spolužiakmi zaraďujeme najmú vysmievanie, nadávanie, ignorovanie, fyzické prejavy sily (napr. fackanie, kopanie), kradnutie desiaty, školských pomôcok, nadávanie na rodinných príslušníkov či iná provokácia.

Konflikt medzi kolegami

Medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami nastávajú tri typy konfliktov. Komunikačné, medzi ktoré môžeme zaradiť najmä nedostatočnú komunikáciu, neposkytovanie informácii, nedostatok empatie, rôznorodosť názorov a neschopnosť prijať iný názor, nedostatočné aktívne načúvanie či nesúlad pováh.

Hodnotové, medzi ktoré začleňujeme najmä ľahkovážnosť a povrchnosť, rozdielne predstavy o kvalite a spôsobe vzdelávania a výchovy, vzájomný dešpekt, osobná túžba po moci, komplex menejcennosti, závisť medzi kolegami, neslušnosť či pomsta.  

Pracovné, kde patrí najmä nevôľa pomáhať, ignorovanie a nedodržiavanie pravidiel školy, odchýlky v oblasti vzdelania, rôzna miera aktivity pedagógov, autoritatívne správanie, nedbanlivosť.

Konflikt medzi rodičom a učiteľom

Interakcia medzi rodičom a učiteľom je veľmi intenzívna. Z toho dôvodu môžu nastať v školskom prostredí konfliktné situácie, ktorých jadrom je najmä ochrana dieťaťa, ktorá zahŕňa najmä rodičovský syndróm ochrany, subjektívne videnie správania dieťaťa rodičom, snaha zakrývať negatívne správanie a negatívne vlastnosti dieťaťa rodičom. Zanedbávania dieťaťa, kde sa prioritne jedná o zanedbanú výchovu, nedostatočné rodinné zázemie, ľahostajnosť zo strany rodičov, nezáujem o prospech a správanie dieťaťa, či neschopnosť prijať zodpovednosť za vlastné dieťa. Zlyhávajúca komunikácia, kam patrí najmä nezáujem a neakceptovanie výchovných a vzdelávacích výsledkov dieťaťa, zlá informovanosť, ponižovanie učiteľov pred žiakmi, neakceptovanie pohľadu na problémovú situáciu, rozdielne povahové vlastnosti, zaujatosť, neporozumenie výchovných opatrení udelených učiteľom.

Konflikt medzi riaditeľom školy a rodičom

Medzi hlavnú príčinu konfliktu medzi riaditeľom školy a rodičom patrí najmä situácia, kedy rodič nesúhlasí s rozhodnutím o výchovnom opatrení, ktoré vydá riaditeľ školy.

Konflikt medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom

Konfliktné situácie medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom nastávajú najmä vtedy, keď riaditeľ nadobudne pocit nerovnomerného prerozdeľovania finančných zdrojov, ak je obec zriaďovateľom viacerých škôl. Ďalším príkladom vzniku zrodu konfliktu je osobná antipatia medzi riaditeľom školy a starostom alebo primátorom, ktorá zasahuje profesionálnu rovinu. Nezriedka nastáva situácia, že mestské alebo obecné média nedostatočne informujú o úspechoch školy, a tiež, že škola býva často atakovaná kontrolnými orgánmi mesta, alebo zriaďovateľ úmyselne nevyčleňuje finančné prostriedky na potrebné stavebné úpravy školy.

Konflikt medzi riaditeľom školy a kontrolným orgánom

Hlavnou príčinou môžu byť podnety, ktoré nespokojní rodičia odosielajú na Štátnu školskú inšpekciu, kde rodičia požadujú ochranu práv svojho dieťaťa alebo ochrany právom chránených záujmov (zaujatosť učiteľa, porušovanie školského poriadku, nedostatočná kontrola záverečných prác, neinformovanosť o výsledkoch hodnotenia,…).

Konflikt medzi žiakom a učiteľom

Každý človek je iný a jedinečný. Preto i medzi žiakom a učiteľom vznikajú rôzne sporové situácie. Vyvolávajú ich najmä rozdielnosť hodnôt učiteľa a žiaka, nerešpektovanie autority učiteľa a dohodnutých pravidiel, nesúhlas s hodnotením, sociálne rozdiely, nadradenosť, osočovanie, vulgarizmy, bariéry v komunikácii, silná emotívnosť žiakov, náladovosť, neporozumenie argumentom.

Vnútorný konflikt učiteľa

Bežní ľudia prežívajú vnútorné, osobné konflikty typu napríklad boja pragmatizmu so svedomím či pohodlnosti s ambíciami. Iné to nie je ani u pedagogických zamestnancov. Dlhodobo neuspokojované potreby, strata inšpirácie pre tvorivú pedagogickú činnosť sú základom pre vznik vnútorného konfliktu pedagogického či odborného zamestnanca školy.

Konflikt medzi rodičmi žiakov v triede

V školskom prostredí sa vyskytuje ešte jedna cieľová skupina konfliktov a to rodičia žiakov v triede. Stáva sa, že rodičia chodia za svoje deti riešiť spory žiakov a následne eskaluje konflikt aj medzi nimi.

Priestor pre školskú mediáciu

Riešeniu konfliktov v školských zariadeniach ponúka pomocnú ruku aj štát. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko–organizačné pokyny) odporúča zriaďovateľom a riaditeľom škôl, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne prostredníctvom mediácie a akreditovaných mediátorov  v zmysle Zákona 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň ministerstvo odporúča, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Ak Vás článok a téma zaujali, nechajte mi komentár, prípadne ma kontaktujte.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy