Čo je mediácia?

Čo je mediácia

Mediáciu na Slovensku upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o mediácii) ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Zjednodušene môžeme povedať, že mediácia je alternatívne mimosúdne riešenie sporných a problematických okolností za účasti tretej osoby – mediátora.

Základným a najdôležitejším cieľom mediácie je spokojnosť účastníkov mediačného procesu. K ďalším významným cieľom môžeme zaradiť aj prekonávanie sporovej situácie, pomoc klientom pochopiť ich vlastnú situáciu, motivácia k spolupráci a k vzájomnému rešpektu a úcte, naučiť účastníkov konania niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zaviesť otvorenú a pokojnú komunikáciu a dosiahnuť jasne formulovanú a pochopiteľnú dohodu, ktorá bude akceptovaná všetkými stranami.

Mediáciou môžete vyriešiť najmä spory:

 • občianskoprávne
 • rodinnoprávne
 • obchodno-záväzkové
 • pracovnoprávne

Na mediačnom stretnutí sú prítomní mediátor a strany sporu, teda ten, kto stretnutie inicioval a druhá strana sporu. V niektorých prípadoch sa mediácie môže zúčastniť ďalší mediátor a zástupcovia sporiacich sa strán. Zástupcami môžu byť najmä právni zástupcovia alebo zákonní zástupcovia neplnoletých osôb alebo osôb s obmedzenou právnou spôsobilosťou. Taktiež sa mediácie môžu zúčastniť znalci či experti, iní odborníci, napr. lekár, psychológ, psychiater, sociálny pracovník a pod. a taktiež osoby, ktoré sú riešením problému dotknuté, napr. príbuzní strán sporu. Účasť ďalších osôb na mediácii je podmienená súhlasom všetkých strán sporu.

Mediátorom môže byť len osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a absolvovanou odbornou prípravou  mediátora v trvaní 200 hodín. Register mediátorov zverejňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle www.justice.gov.sk

Mediátor je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a rešpektovať rozhodnutia orgánov verejnej moci. Mediátor vždy svoju činnosť vykonáva osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a dbá na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor pomáha účastníkom vyriešiť ich spor. Základy etického správania upravuje Etický kódex mediátora.

Spory vhodné na mediáciu

Manželské, partnerské a rodinné spory – úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacie povinnosti (rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi ostatnými príbuznými), príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva.

Občianskoprávne spory – vysporiadanie BSM po rozvode, prípadne zrušení BSM, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vysporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, dary, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z platných zmlúv, spory zo zmlúv o pôžičke, spory o náhradu škody, spotrebiteľské spory, susedské spory.

Pracovné a pracovnoprávne spory – neplatnosť ukončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škody v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami.

Obchodné spory – zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z platných zmlúv, napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, autorské práva.

Cezhraničné spory ktoré vznikli z obdobných vzťahov ako sú uvedené vo vyššie uvedených bodoch.

V poslednej dobe vstupuje do popredia školská a rovesnícka mediácia. Školská mediácia pomáha riešiť konflikty medzi:

 • žiakmi,
 • učiteľmi,
 • žiak versus učiteľ,
 • rodič versus učiteľ.

Rovesnícka mediácia pomáha žiakom riešiť spory vzniknuté v školskom prostredí.

Spory nevhodné na mediáciu

Všade existujú výnimky. Aj napriek tomu, že mediáciou je možno riešiť takmer všetky spory, jestvuje niekoľko odchýlok, kedy existenciu práva určuje súd. Sú to najmä:

 • vznik a zánik manželstva,
 • určenie materstva,
 • zverenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • osvojenie,
 • ak je podozrenie alebo potvrdená závislosť omamných, psychotropných a návykových látkach,
 • ak jedna zo strán nie je spôsobilá na právne úkony,
 • ak sa spor spája s násilím alebo došlo k úmyselnému trestnému činu,
 • ak sa strany sporu chystajú prekročiť alebo už prekročili zákon,
 • ak je medzi účastníkmi sporu výrazná nerovnosť (finančná, pozičná),
 • ak vzťah medzi účastníkmi sporu je nerovný a jeden z nich zažíva v prítomnosti druhého strach,
 • ak medzi účastníkmi mediácie je výrazne badateľná prítomnosť dlhodobých hlbokých emocionálnych kríz,
 • ak by počas mediácie došlo k ohrozeniu základných občianskych alebo ústavných práv,
 • ak jedna zo strán nechce poskytnúť potrebné informácie,
 • ak jedna zo strán nie je schopná zvládnuť svoje správanie pre vážne psychické problémy,
 • ak o vykonaní mediácie v danom spore rozhodol súd,
 • ak má mediátor pred mediáciou morálne, etické zábrany alebo predsudky voči sporu samému alebo stranám sporu.