Priebeh mediácie

Priebeh mediácie

Mediácia prebieha v niekoľkých etapách a každé sedenie trvá spravidla hodinu, maximálne však dve a pol hodiny.

Prvý krok k úspešnému vyriešeniu Vášho sporu je kontaktovanie mediátora. Mediátora môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom. Strana sporu oboznámi mediátora, o aký spor sa jedná a koho sa spor týka. Mediátor vyhodnotí, či je spor vhodný na mediáciu alebo nie. Ak je spor vhodný na mediáciu, strana sporu poskytne mediátorovi údaje o druhej strane sporu. Mediátor následne kontaktuje druhú stranu. Ak druhá strana súhlasí s mediáciou, mediátor dohodne so stranami prvé mediačné stretnutie.

Každé obdobie života nám niečo dáva, inokedy niečo berie. My pre Vás prinášame novinku – online mediáciu.

Pre úspešnosť celého procesu dosiahnutia dohody prebieha mediácia v určitých etapách.

V úvodnej etape má slovo mediátor, v rámci ktorého Vám objasní základné pravidlá mediačného konania, ako je napríklad spôsob oslovovania, zásady správania, približný čas strávený na stretnutí, právomoc klientov rozhodovať, maximálna otvorenosť, či otázky k nejasnostiam a upresní sa spôsob financovania.

Druhou etapou mediácie je neprerušovaný čas, v rámci ktorej mediátor načúva sporiacim stranám. Strany sa na úvod dohodnú, kto začne popisovať ich vzájomný spor. Obom stranám je poskytnutý rovnaký priestor na objasnenie pocitov, prežívania, chápania konfliktu, v ktorom sa spoločne ocitli. Mediátor môže položiť stranám doplňujúce otázky pre objasnenie jadra konfliktu.

Treťou etapou je výmena, a teda sporné strany si navzájom načúvajú. V tomto kroku majú účastníci mediácie možnosť vzájomnej komunikácie. V rámci tejto etapy sa presúvame z minulosti a začíname sa orientovať na budúcnosť. Dôležité je, aby sme podporili Vaše vzájomné načúvanie a efektívnu komunikáciu. Rovnako dôležité je vzájomné pochopenie a poznanie pohľadu druhej strany.

Štvrtou etapou začíname hľadať prijateľné riešenia konfliktnej situácie. Mediátor Vás podporí v hľadaní riešení, ktoré budú vyhovujúce pre obe strany. Mediátor nenavrhuje riešenia, pomáha Vám v ich hľadaní.  Výsledkom tejto etapy je spísanie tých riešení, ktoré sa Vám zdajú najprijateľnejšie.

V piatej etape Vám mediátor pomôže s upresňovaním riešení, zrekapituluje konečné návrhy a strany vyjadria, či sú im návrhy zrozumiteľné. Rozpracujeme teda vybrané riešenia do konkrétnych krokov a vypracujeme  tzv. poistky, pokiaľ by nastala situácia, kedy by sa dohodnuté riešenia nedali realizovať.

Poslednou šiestou etapou je spísanie dohody a záver mediačného procesu. Konečnú dohodu v písomnej forme podpisujú všetci účastníci mediácie, a teda obe strany sporu a mediátor. V rámci tejto etapy mediátor zhrnie proces mediácie, sústredí sa najmä na Vami dosiahnuté výsledky.  Mediačná dohoda musí byť vyvážená, špecifická, merateľná, dosiahnuteľná, reálna a časovo ohraničená.

Pomediačná starostlivosť

Po skončení mediácie Vás môže mediátor kontaktovať, aby preveril, či sa mediačná dohoda plní bez problémov. Ak vzniknú problémy pri plnení mediačnej dohody, resp. strany nebudú dohodu plniť v takom rozsahu, ako sa dohodli, môže mediátor stranám odporúčiť pomediačné stretnutie.

Spôsoby ukončenia mediácie

Dohoda je dosiahnutá – strany sporu spolu s mediátorom sú spokojné a konflikt je vyriešený.

Dohoda o odklade alebo prerušení – dohoda, že mediačné konanie medzi klientmi bude pokračovať v budúcnosti.

Dohoda o nedohode – dohoda o tom, že dohoda nie je možná.

Dohoda nie je dosiahnutá – strany sporu vrátane mediátora sa vzdajú pokračovania v procese mediácie a konanie ukončia.

Koniec mediácie

Mediácia môže skončiť spôsobmi, ktoré presne definuje Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov následovne:

  • dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
  • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
  • dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
  • dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis,
  • dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej strane zúčastnenej na mediácii a mediátorov, že mediácia je skončená,
  • dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej sa mediácia skončí,
  • dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.