Kto mi pomôže vyriešiť spor?

V predchádzajúcom článku Konflikt – dobrý sluha, zlý pán? sme si popísali, s akými konfliktami sa počas nášho života môžeme stretnúť.

Konflikty vyvolávajú tenziu a ich neriešenie môže byť škodlivé. Účelom ich zvládania je obnova vnútornej a vonkajšej rovnováhy. Dôležitú úlohu pri riešení konfliktov zohráva spôsob ich riešenia. Ten do značnej miery pôsobí na kvalitu života človeka. Náš postoj ku konfliktom zas pôsobí na spôsob ich zvládania. Postoj ku konfliktom je v podstate tvorený názorom na konflikt a skúsenosťou s konfliktom.

Pri riešení konfliktov je potrebné si uvedomiť, že každý konflikt je iný, príčina jeho vzniku rozmanitá a zúčastnené osoby sú rôznorodé osobnosti s vlastnými povahami. Čo platí pre jedného, nemusí platiť u druhého. K prekonávaniu konfliktných situácii nám pomáhajú najmä dva typy spôsobov riešenia konfliktov, a to autoritatívny a alternatívny.

Slovensko a riešenie sporov

Na Slovensku sú ľudia naučení na autoritatívne rozhodovanie aj napriek tomu, že rozhodnutia často neuspokoja ani jednu zo sporiacich strán. Výsledkom autoritatívneho spôsobu rozhodovania je nanútená „dohoda“, ktorá je napĺňaná poväčšine len zo strachu pred autoritou – súdom. Častokrát neuspokojuje ani druhú stranu v konflikte a nepomáha riešiť samotný spor. Takéto riešenie býva často krátkodobé a vedie k opakovaným konfliktom.

Na druhej strane hlavnou úlohou alternatívnych spôsobov riešenia sporov je utvárať rovnovážny stav medzi stranami a tiež vytvárať priestor pre sporiace sa strany, aby samostatne dospeli k dohode. Pomocou tretej osoby sa snažia konflikt vyriešiť spôsobom, ktorý bude prijateľný pre obe strany. Sporiace sa strany môžu ovplyvňovať priebeh riešenia a teda aj jeho konečný výsledok. K alternatívnym spôsobom riešenia konfliktov patrí negociácia, facilitácia, zmierovanie, konciliácia a mediácia.

Alternatívne riešenie sporov

Negociácia čiže vyjednávanie pomáha riešiť konflikt najmä tým, že komunikácia prebieha medzi oboma stranami priamo a do procesu nevstupuje tretia osoba. Hlavným cieľom negociácie je nájsť riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre obe strany.

Facilitácia zas spočíva v intervencii facilitátora, ktorý pomáha stranám viesť rozhovor tak, aby účinne v medziach vopred určených pravidiel spolu dospeli k dohode, ktorá uspokojí obe strany.

Hlavnú úlohu zmierovania zohrávajú zmierovači, ktorí majú oveľa väčšie pochopenie pre svoje strany a súčasne nie sú priamo angažovaní do konfliktu. Zmierovači podporujú sporiace sa strany v hľadaní vzájomného porozumenia ich postojov, emócii a potrieb. Zmierovanie je teda orientované skôr na znovuobnovenie medziľudských vzťahov medzi stranami ale aj na dosiahnutie vzájomne uspokojujúcej dohody.

V prípade, kde tretia nezávislá strana zasahuje do sporu zúčastnených a orientuje sa najmä na sprostredkovanie komunikácie medzi sporiacimi sa stranami, hovoríme o konciliácii. Konciliátor zasahuje do sporu len zriedka a s účastníkmi sporu môže pracovať oddelene. Tento spôsob riešenie konfliktov sa využíva najmä v prípadoch, kedy je už konflikt veľmi vyostrený a strany nemajú ochotu sa navzájom stretnúť.

Mediácia

Ďalším zo spôsobov alternatívneho riešenia konfliktov je mediácia. Práve mediácia má ako jediná z vyššie uvedených spôsobov oporu v legislatíve. Upravuje ju Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o neformálny proces, s ktorým musia všetky strany súhlasiť. Proces mediácie je dôverný a mediátor je zameraný na hľadanie riešenia konfliktnej situácie. Stredobodom je budúcnosť sporiacich sa strán. Pojmy mediácia a mediátor nie sú na Slovensku žiadnou novinkou. Čoraz častejšie prichádza do kontaktu s týmito pojmami odborná či laická verejnosť. V poslednom období prešla mediácia strategickým vývojom. Je to teda dynamická špecifická metóda riešenia sporov, najmä v oblastiach občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych.

Ak momentálne prechádzate krízovou situáciu v rodine, či prežívate konflikt alebo máte akékoľvek otázky k mediácii, neváhajte a obráťte sa na nás. Spolu Váš konflikt dôverne vyriešime tak, že obe strany budú spokojné a predídete tak ďalším možným a opakovaným sporom.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy